Orokorra

Plaza eta zabalguneen izenak

ZABALGUNE ETA PLAZA BATZUEN IZENA ERABAKITZEKO PARTE-HARTZE PROZESUA

 

Orioko Udalak parte-hartze prozesu bat abiatu du, herriko zabalgune eta plaza batzuen izena erabakitzeko

Herriko zabalgune eta plaza batzuek ez daukate izenik gaur egun eta Udalak izendatu egin nahi ditu. Horretarako, aldez aurretik, herritarren proposamenak jaso nahi ditu.

Zure proposamenak orri honetan egin ditzakezu. Mapan zenbaki banarekin markatuta daude izendatu behar diren plaza eta zabalguneak; proposamena egiteko, klik egin gainean eta leiho bat zabalduko zaizu aukera ematen dizuna zure proposamena idazteko. Toki bakoitzerako proposamen bakarra egin dezakezu. Ez dituzu, nahitaez, toki guztientzako proposamenak egin behar: toki jakin baterako proposamenik ez baduzu, hutsik laga eta listo.

Ordenagailu bakoitzetik (IP bakoitzetik) proposamen bakarra bidali daiteke eta, proposamena bidaltzerakoan, izena eta e-maila adierazi behar dira.

Proposamenak aurkezteko azken eguna apirilaren 15a izango da.

Eskerrik asko, aldez aurretik, zure proposamenak bidaltzeagatik!

 --------------------------------

ITXITA. MILA ESKER PARTE HARTU DUZUENOI!

Orioko ahotsak

Adineko jendea altxor bat da, emateko asko daukana: hizkuntza bizi-bizia, eskarmentua, jakintza, kontakizun ederrak… ahotsak.eus ekimena abiatu duen Badihardugu elkarteak Euskal Herri osoko lagunen ondare hori biltzen du eta, Orioko Udalarekin elkarlanean, gure herriko jendearen testigantzak ere jasotzen ari da.

Hemen eskaintzen dugu elkarlan horren emaitza: edadeko oriotarrak Orioko kontuak azaltzen eta beren bizikizunak kontatzen. Gozatu ederra hartuko duzue audio eta bideo hauetan barrena murgilduta!

 Datos del Covid 19 en Gipuzkoa

 

Gogoeta-saioarako izen ematea

Herriko aparkalekuei buruzko gogoeta-saioa on-line. IZEN-EMATEA


Udalak gogoeta-saio irekia egingo du, modu telematikoan, Orioko aparkalekuei buruz hitz egiteko.

Jitsi aplikazioaren bidez egingo da, maiatzaren 25etik 29rako astean eta, parte hartzeko, aldez aurretik eman behar da izena.

Izena ematen duen jende-kopuruaren arabera erabakiko du Udalak saio bakarra egin edo bat baino gehiago. Saioa(k) arratsaldez izango d(ir)a, 19:00etatik aurrera.

Saioa euskaraz izango da eta herritarrek aukera izango dute beren ekarpenak euskaraz nahiz gaztelaniaz egiteko. Bertan erakutsiko den material idatzia bi hizkuntzetan aurkeztuko da eta, beraz, euskaraz ondo ez dakitenek ere jarraitu ahal izango dute.

Izena emateko azken eguna: maiatzak 25, astelehena 15:00etan.

EMAN IZENA ETA PARTE HARTU!

Pribatasun Politika

Ohar honen bidez, Orioko Udalak izaera pertsonaleko datuak babesteko aplikatzen duen politikari buruzko informazioa ematen die orio.eus webgunearen erabiltzaileei, libre eta beren borondatez erabaki dezaten zein datu pertsonal eman nahi dizkioten Udalari, webgunaren zenbait zerbitzu erabiltzeko.

Udalak politika hori aldatzeko eskubidea du, lege, jurisprudentzia edo praktika berrietara egokitzeko. Aldaketaren bat egiten badu, aldez aurretik eta arrazoizko epe batean jakinaraziko du webgunean bertan.

Webgunean ematen diren zenbait zerbitzuk baldintza partikularrak izan ditzakete, izaera pertsonaleko datuen babesari dagokionez; hala bada, berariaz azalduko da.

Webgunean jasotako izaera pertsonaleko datuek tratamendu hau jasoko dute: ‹Harpidetza argitalpenetara›.

DATU-BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

Tratamenduaren izena Harpidetza argitalpenetara
Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako datuak Orioko Udala / Idazkaritza
Herriko Plaza, 1
20810 Orio (Gipuzkoa)

Datu-babeserako ordezkaria:
Tratamenduaren helburua Harpidetzaren kudeaketa, udal-esparruko informazioa bidaltzeko.
Datuak jasotzeko epea Interesatuak kontrakoa esan arte jasoko dira datuak.
Tratamenduaren oinarri juridikoa Interesatuaren onarpena.

Hartzaileak

Datuak ez zaizkie hirugarrenei emango, legezko obligazioa denean izan ezik.

Eskubideak erabiltzea

Interesatuak eskubidea du bere datuak atzitu, zuzendu eta ezabatzeko. Horretarako, idatzi bat zuzendu beharko dio Orioko Udalari (Herriko Plaza, 1, 20810 Orio), bere nortasun-agiria edo beste agiri baliokideren bat aurkeztuz, identifikatzeko.

Interesatuak eskubidea du, baita ere, Datu Babeserako Euskal Agentziaren aurrean erreklamatzeko.

Datu pertsonalak ematea borondatezkoa da eta erabiltzaileek, datuak ematerakoan, onartu egiten dute datu horien tratamendua, goiko parametroetan.

Orioko Udalak legeak ezarritako datu-babeserako segurtasun-bermeak eskaintzen ditu eta eskueran dituen bitarteko tekniko guztiak erabili ditu datu horien galera, aldaketa, baimenik gabeko erabilera edota lapurreta saihesteko.

Política de privacidad

Mediante este aviso, el Ayuntamiento de Orio informa a los usuarios de la web orio.eus acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que éstos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que se les puedan requerir con ocasión de la suscripción o uso de algunos de los servicios ofrecidos en la web.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Ciertos servicios prestados en la web podrían contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos de carácter personal, lo que se indicaría en cada uno de esos servicios.

Los datos de carácter personal recogidos en la web serán objeto del tratamiento de "Suscripción a publicaciones".

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre del Tratamiento Suscripción a publicaciones
Responsable del Tratamiento y datos de contacto Orioko Udala / Idazkaritza
Herriko Plaza, 1
20810 Orio (Gipuzkoa)

Delegado de Protección de Datos:
Fines del tratamiento Gestión de las suscripciones para el envío de información del ámbito municipal.
Plazo de conservación Los datos se conservarán hasta que la persona interesada revoque el consentimiento.
Base jurídica del tratamiento Consentimiento de la persona interesada.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Ejercicios de derechos

La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a Ayuntamiento de Orio / Secretaría General - Herriko Plaza, 1 – 20810 Orio, en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

La persona interesada, dispone igualmente del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

La introducción de los datos personales por los usuarios es voluntaria, y se entiende que, al hacerlo, están dando su consentimiento al tratamiento de los datos facilitados en los parámetros arriba citados.

El Ayuntamiento ha adoptado las garantías de seguridad de protección de los datos de carácter personal legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos de carácter personal que le sean facilitados.

Bolsa de trabajo de Danbolin musika eskola. Criterios

Constitución de las Bolsas

1.- La bolsa de trabajo se constituirá con todas las personas que teniendo los requisitos participen en el proceso realizado a tal efecto.

2.- El orden de prelación de los candidatos vendrá determinada por la puntuación que se haya obtenido en el proceso realizado.

3.- De cara a continuar con la bolsa de trabajo mientras persistan las necesidades, se abrirá un plazo en el primer trimestre del año para que los/as interesados/as presenten sus curriculum vitae. La convocatoria se publicará en la página web www.orio.eus. Los curriculums presentados dentro del plazo establecido se valorarán según los criterios de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo.
Las personas que accedan a la bolsa de trabajo a través de esta convocatoria serán incluidas en las listas correspondientes una vez finalizado

4.- Prozesua amaitu ondoren, era berean, zerrendetan sartu diren pertsonek beren profil profesionala osatu ahal izango dute geroago lortutako akreditazioen bidez (euskarako eskakizuna edo titulazioa). Dokumentazio hori erabiliko da zerrendak eguneratzeko, ezarritako ordena aldatu gabe, baina kontuan hartuko da lanposturako behar diren baldintzak betetzen diren ala ez egiaztatzeko garaian.

4.- Una vez finalizado el proceso asimismo, las personas que formen parte de las listas podrán complementar su perfil profesional con acreditaciones posteriores (perfil de euskara o titulación) que consigan posteriormente. Esta documentación servirá la actualización de las listas, sin cambiar el orden establecido, pero teniéndose en cuenta a la hora de verificarse el cumplimiento o no de los requisitos del puesto.

Situación de los y las candidatas

5.- Los candidatos podrán estar en las siguientes situaciones:

 • Disponible. Se remitirán todas las ofertas de trabajo de la especialidad que se requiera.
 • No disponible. No se le remitirá ninguna oferta de trabajo.
 • Baja definitiva.

6.- Los candidatos podrán cambiar su estado realizando una solicitud, que tendrá efecto al día siguiente de la misma.

7.- La situación de baja definitiva será tramitada cuando la solicite el interesado o cuando incurra en una sanción disciplinaria.

Gestión de las bolsas

8.- Los candidatos deberán cumplir con los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo en vigor, y se adecuarán a los horarios establecidos por la Escuela.

9.- La comunicación de la oferta de trabajo se realizará por e-mail dando un plazo acorde con las necesidades de la sustitución a realizar e indicándose las características y datos que se tenga de la sustitución (días y horarios de trabajo; previsión de inicio y de fin del contrato cuando ello sea posible). Una vez finalizado el plazo, se contratará al candidato respetando el orden de prelación y las características del puesto de trabajo de la Escuela contratante (titulación exigida y perfil de euskara) comunicando a todos los que hayan contestado el resultado de la contratación realizada. A modo orientativo, se distingue entre ofertas urgentes (que se comunican en el mismo día de inicio del trabajo, en consecuencia con un periodo de 1-24 horas para responder) y las ordinarias (en las que existe la posibilidad de una mayor previsión y en consecuencia un mayor plazo de respuesta).

10.- Las sustituciones del profesorado que imparta varias especialidades, deberá seleccionarse únicamente de entre las personas que estén incluidas en todas las listas de ambas especialidades y que además cumplan con el perfil de euskera que se requiere al puesto. A la hora de priorizar la selección, se dará preferencia a la persona con mayor puntuación de la asignatura que mayor tiempo lectivo conlleve en la sustitución.

11.- Por motivos de necesidad del servicio, y cuando ningún candidato cumpla con los requisitos y/o horarios de trabajo necesarios para la Escuela, la oferta de trabajo podrá llevarse a cabo mediante varios contratos y/o nombramientos a personas diferentes para ejecución de programas temporales a tiempo parcial hasta que desaparezca los motivos de urgencia que motivaron la contratación de esta manera. Para ello, el director determinará la mejor solución que contemple la mejor posibilidad que cubra la mayor parte de las necesidades del servicio.

12.- Las sustituciones que se produzcan sucesivamente sin interrupción, se realizará por la misma persona que fue nombrada para la anterior sustitución, siempre que cumpla los requisitos requeridos para el puesto y su desempeño haya sido satisfactorio. Si no los cumpliera, se volverá a remitir la oferta de trabajo a todos y todas las candidatas de la lista.
13.- En caso de producirse vacante de un puesto cubierto en sustitución, dicha vacante será cubierta por la misma persona si cumple los requisitos para el puesto y su desempeño haya sido satisfactorio. Si no los cumpliera, se volverá a remitir la oferta de trabajo a todos y todas las candidatas de la lista.

14.- Los porcentajes de sustitución serán los estipulados en la relación de puestos de trabajo para el curso en vigor.

15.- Si se da la circunstancia que una vacante o sustitución pudiera ser cubierta por el profesorado en plantilla, este personal tendrá preferencia ante el resto siempre y cuando cumpla los requisitos para el puesto y su desempeño haya sido satisfactorio.

16.- La persona seleccionada deberá entregar antes de su incorporación al puesto de tabajo:

 • Fotocopia del documento nacional de identidad y de la cartilla de la seguridad social.
 • Nº c/c de la entidad bancaria donde desee se le ingrese la nómina.

Politica de Cookies

De acuerdo con la normativa vigente en esta página se informa sobre la política de cookies que el Ayuntamiento de Orio utiliza en su espacio web.

Una cookie es un fichero que se descarga en los ordenadores al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de una persona usuaria o de su equipo. Dependiendo de la información que contengan las cookies y de la forma en que se utilice el equipo, pueden utilizarse para reconocer a la persona usuaria.

Cookies que utiliza esta página web

Las cookies utilizadas en nuestro sitio web se clasifican en propias y de entidades externas.

Las cookies propias son aquellas que son gestionadas desde nuestro dominio orio.eus y sus correspondientes subdominios.

Utilizamos estas cookies con las siguientes finalidades:

 • Cookies técnicas: Identificación de la sesión y acceso a partes restringidas mediante conexión a través de certificado electrónico o Tarjeta Muncipal Ciudadana.
 • Cookies de personalización: Para recordar preferencias como el último idioma seleccionado o la política de cookies aceptada.

Cookies de entidades externas

Las cookies de entidades externas son aquellas que son gestionadas por servicios que se prestan desde dominios externos al Ayuntamiento. Dichos dominios los usamos para obtener información estadística de usos, como es el caso de Google Analytics, y para la incorporación de redes sociales.

Las cookies que pueden usar las entidades externas en función de su finalidad son:

 • Cookies técnicas: Por ejemplo la identificación de la sesión, acceso a partes restringidas y difusión de sonido y vídeo.
 • Cookies de personalización: Para recordar preferencias compo pueden ser el idioma o la configuración regional.
 • Cookies de análisis: Para el análisis y seguimiento de la actividad en los sitios web obteniendo estadísticas de uso.
 • Cookies publicitarias: Permiten la gestión en espacios publicitarios en base a criterios como el contenido accedido.
 • Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión en espacios publicitarios en base al comportamiento del usuario y de sus hábitos de navegación.

Aceptación de la política de cookies

A continuación, usted puede aceptar y modificar la actual configuración de la política de cookies de nuestro espacio web:

Información para desactivar o eliminar las cookies

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

La persona usuaria podrá impedir la cookie de análisis de este espacio web mediante los sistemas de exclusión facilitados por Google Analytics.