Irekita

OHIKO IKASTAROAK ETA AUTOIKASKUNTZAKOAK

Orion ikasten dutenek

 • Orioko euskaltegian ikasten duten herriko langabetuei eta RGI/DSBE laguntza jasotzen dutenei matrikularen kostu osoa itzuliko die Udalak, aldez aurretik horren eskaria egiten badute eta asistentziaren %80ko baldintza betetzen badute.
 • Orioko euskaltegian ikasten duten herriko gainontzeko ikasleek ez dute dirulaguntzarik jasoko a posteriori, herriko ikastaroen prezioa (100 euro) dagoeneko Udalak subentzionatuta dago-eta.

Oriotik kanpo ikasten dutenek

 • Oriotik kanpoko euskaltegi homologatuetan ikasten duten herritarrek dirulaguntza jasoko dute, bakar-bakarrik, egin duten ikastaroa Orion ematen ez bazen. Baldintza hori betez gero (eta asistentziaren %80ko baldintza), irizpide honen arabera jasoko dute laguntza: langabetuek, %100; gainontzekoek, %75.
 • Autoikaskuntzako ikastaroei dagokienez, gastuen % 100 itzuliko zaie ikastaroa egiten ari ziren bitartean langabezian zeuden ikasleei edota RGI/DSBE laguntza jasotzen dutenei (gehienez, 600 euro). Gastuen % 75 itzuliko zaie beste guztiei (gehienez, 450 euro).

IKASTARO TRINKOAK ETA BARNETEGIAK

 • Barnetegian ikastaroren bat egin dutenei edo ikastaro trinkoa egin dutenei irizpide hauek aplikatuko zaizkie: langabetuek, %75 kobratuko dute, 600 euroko mugarekin; gainontzekoek, %50, 450 euroko mugarekin.
 • Barnetegiko ikastaroei dagokienez, Udalak ez ditu diruz lagunduko ostatuari eta mantenuari dagozkion gastuak, baizik eta, bakar-bakarrik, eskola orduei dagozkienak.
 • Ikastaro trinko izaera izango dute egunean 3 ordutik gorako ikastaroek (3 ordukoek barne).
 • Urte jakin batean, gehienez, 2.000 euro jarriko ditu Udalak barnetegian egindako ikastaroak diruz laguntzeko. Eskari gehiago badaude, proportzionalki banatuko da dirua.

Oharrak

 • Dirulaguntza jaso ahal izateko, herrian erroldatuta egon behar da ikastaroak irauten duen bitartean.
 • Udalak aurrekontuan onartuta daukan diru-partidaren arabera ordainduko dira dirulaguntzak; beraz, partidan diru nahikorik ez badago laguntzak osorik ordaintzeko, proportzionalki banatuko da dagoen dirua.
 • Udalaren dirulaguntza bateragarria da beste dirulaguntzekin, betiere gain-finantzaketarik gabe. Beste dirulaguntzaren bat eskatu edo eskuratu badu, eskatzaileak horrela adieraziko du Udalari egiten dion eskabidean. Beste dirulaguntza bat jaso baldin badu, Udalak dirulaguntza emango dio guztira dagokion ehunekoa osatu arteko kopuruarekin.
 • Ikaslea langabea edo RGI/DSBE laguntzaren jasotzailea baldin bada ikastaroaren zati batean —baina ez osoan— proportzionalki kalkulatuko da dagokion dirulaguntza. Bi egoera horiek behar bezala egiaztatuko dira, Lanbideren ziurtagiriarekin eta Gizarte Zerbitzuen ziurtagiri edo txostenarekin.

ESKAERA NOLA EGIN

Behin ikastaroa bukatutakoan egin behar da eskaria Udaleko Euskara Zerbitzuan. Aurkeztu behar diren agiriak hauek dira:

 • Euskaltegiak egindako ziurtagiria. Ziurtagiriak jaso beharko du: ikaslea zein mailatan ikasi duen, zenbat ordutako ikastaroa izan den, zein prezio izan duen, ikaslearen asistentzia zenbatekoa izan den…
 • Ordainketa eginda dagoela justifikatzen duen kutxako edo bankuko agiria.
 • Nortasun agiriaren kopia.
 • Egoera bereziak egiaztatzeko agiriak: langabezia txartela edo gizarte zerbitzuen txostena.
 • Instantzia, behar bezala beteta, ereduaren arabera.

Irekita
Baldintzak
 • Errotulua euskara hutsez idatzia izango da.
 • Euskaraz txukun idatzitakoa izango da (horretarako, dendariak Euskara Zerbitzuaren aholkua eska dezake).
 • Errotulua euskaraz jartzeko Udalaren diru laguntza jaso duen pertsonak ezin izango du jaso, bost urteko epean, beste horrelako diru laguntzarik establezimendu bererako.
 • Udalak kostuaren % 50 ordainduko dio dendariari; baina, gehienez ere, 340 eurokoa izango da laguntza. Hau da, norbaitek 1000 euro balio duen errotulua jartzen badu, jasoko duen diru laguntza ez da izango 500 eurokoa (% 50), baizik eta 340koa.
Eskaera nola egin

Behin errotulu berria instalatuta dagoenean, dendariak hemen dagoen instantzia bete behar du eta errotuluaren fakturarekin batera entregatu Orioko Udaleko Euskara Zerbitzuan.

Itxiera data: 2024/04/23

Zer da? Zertarako da?

Orioko kaleko katu-kopuruaren kontrola eramaten laguntzeko dirulaguntzak dira, eta helburu hauek betetzeko ematen dira: kaleko katuak jaso, zikiratu eta berriz kalean uzteko proiektuak gauzatzeko eta katuei jaten emateko, zaintzeko eta zikiratzeko gastuak estaltzen laguntzeko.

Nork eska dezake?

Herriko katu-kopurua kontrolatzeko, katuak zikiratzen laguntzen duten irabazi-asmorik gabeko elkarteek.

Itxiera data: 2022/05/22

Diru-sarrerak bermatzeko laguntza

Oinarrizko gastuak ordaintzeko bideratutako dirulaguntza da, gizarteratzea eta laneratzea errazten duen laguntza ekonomikoa. Onuradunek bete behar batzuk dituzte. Onuraduna izateko baldintzak hauek bete behar dira:

 1. Bizikidetzako unitatea izatea, gutxienez urtebete lehenago izan behar da.
 2. Gipuzkoako udalerriren batean erroldatua egotea, gutxienez sei hilabete lehenago erroldatua egon behar da.
 3. Oinarrizko gastuei aurre egiteko baliabiderik ez edukitzea.
 4. 25 urte baino gehiago edukitzea.

Gizarte larrialdiko laguntzak

Aldian aldiko diru laguntzak, gizarteak baztertzeko egoerei aurre egin edo arintzeko. Beharrezko gastu zehatzak ordaintzeko dira.

Gizarte ongizate fondoko pentsioak (GOF)

Lanerako ezintasuna duten pertsonentzat eta diru baliabide gutxi dituzten adineko pertsonentzat dira. Beraz, bi modutako laguntzak ematen dira: Zahartasunagatik edo gaixotasunagatik.

Kotizatu gabeko pentsioak

Minusbaliatuak eta hirugarren adinekoak dira pentsio honen hartzaileak.

Itxiera data: 2022/04/19

Irabazi asmorik gabeko Orioko kultura, gazteria, ingurumen eta aisialdiko talde zein elkarteei dirulaguntzak emateko oinarriak arautzea da deialdi honen helburua, 2022an sektore horietan egitasmo eta jarduerak burutzeko. Jarduera hauek, betiere, bat egin behar dute Orioko Udalaren kultura, gazteria, ingurumen eta aisialdirako programen helburuekin.

Dirulaguntzak honetarako eskatu ahal izango dira:

 • Orioko kultur, natura eta gazteria erakunde eta taldeen ohiko jarduerak.
 • Gazteria, ingurumen edo eta kultur jarduera puntualak: berezko ezaugarriengatik aurreikusi ezin izan diren jarduerak dira, edota aldian behinekoak direlako oinarriotan zehaztutako epean burutuko direnak. Kultura eta Gazteria batzordeari dagokio ekimenaren izaera puntuala zehaztea.
 • Kultura-, gazte-, natura- eta aisialdi-egitasmo eta jarduerak, honako gaietan: musika, antzerkia, dantza, folklorea, literatura, aisialdia, artisautza, arte plastikoak, bertsolaritza, ikus-entzunezkoak, ingurumenaren defentsa-zaintza, ondare historiko-arkeologikoa eta kultur aniztasuna.
 • Auzoetako festak.

 

Hauek dira deialdiaren oinarriak eta aurkeztu beharreko agiriak:

Itxiera data: 2021/05/15

Funtsean, dirulaguntza hauen azken helburua hau da: herriko merkataritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduei laguntzea COVID-19aren ondorengo errealitatean iraun ahal izateko.

Tabernetan eta dendetan egindako inbertsioak finantzatuko dira dirulaguntza hauen bidez, COVID-19ari aurre egiteko egindako gastuak badira: babeserako egindako inbertsioak, lokalak eta lan-moduak egokitzeko egindakoak, lan-erlazio berriak egokitzeko inbertsio teknologikoak…

2020ko martxoaren 14aren eta 2021eko maiatzaren 15aren artean egindako inbertsioak lagunduko dira diruz.

Itxiera data: 2016/12/30

Gizarte Zerbitzuekin zerikusia duten herriko elkarteek eta Gobernuz Kanpoko erakundeek aukera daukate diru-laguntza hauek eskatzeko, honako deialdian ezarritako arau eta baldintzen arabera.